دارالترجمه فرانسه – ترجمه رسمی فرانسه

دارالترجمه فرانسه – دارالترجمه رسمی فرانسه – ترجمه فوری فرانسه – تایید سفارت فرانسه

دارالترجمه اروپا واقع در خیابان فرحزادی سعادت آباد افتخار دارد تا کلیه اسناد شما را از زبان فرانسه به فارسی و نیز مدارک از زبان فارسی به فارنسه را ترجمه نماید. تاییدات دادگستری و وزارت خارجه را اخذ نماید و نیز تایید سفارت فرانسه و کشور های فرانسه زبان را انجام دهد.