دارالترجمه ترکی استانبولی

ترجمه رسمی کلیه مدارک به ترکی استانبولی جهت اقامت

ترجمه مدارک به ترکی استانبولی جهت خرید ملک و مستغلات در ترکیه

ترجمه و تنظیم وکالت نامه برای سفارت آمریکا و کانادا در ترکیه

ترجمه گواهی های تحصیلی و مدارک تحصیلی از ترکی استانبولی به فارسی جهت ارائه به وزارت بهداشت و سامانه موحد و وزارت علوم

ترجمه رسمی مدارک از ترکی استانبولی به فارسی جهت ارائه به مدارس بین الملل

ترجمه اسناد مالکیت املاک در ترکیه

ترجمه رسمی و غیر رسمی کلیه مدارک از ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی

ترجمه رسمی ترکی استانبولی کلیه اسناد و مدارک