دارالترجمه تخصصی زبان روسی

دارالترجمه رسمی روسی

دارالترجمه روسی

ترجمه فوری روسی

ترجمه کلیه متون و مدارک از روسی به فارسی و مدارک از فارسی به روسی در کمترین زمان و به نرخ مصوب قوه قضاییه

ترجمه مدارک توسط مترجم رسمی مورد تایید سفارت روسیه

ترجمه رسمی روسی سند ازدواج، شناسنامه مدارک تحصیلی

ترجمه رسمی روسی گواهی های تحصیلی و ریزنمرات و قراردادهای دانشگاه سچینووا، سماشکو، پاولوف، رودن، نووسیبیرسک، لومونوسوف و سایر دانشگاه های رروسیه برای سامانه موحد و انتقال دانشجو به داخل